Tag: <span>thaumaturge</span>

Thaumaturge

thaumaturge |ˈTHôməˌtərj| noun a worker of wonders and performer of miracles; a magician. DERIVATIVES thaumaturgic |ˌTHôməˈtərjik| adjective. thaumaturgical adjective. thaumaturgist |ˈTHôməˌtərjəst| noun. thaumaturgy |ˈTHôməˌtərjē| noun ORIGIN early 18th cent. (as thaumaturg): via medieval Latin from …